Vacature: Groepsleerkracht 1.0 fte
Meer info

Dit is KCW

Ons kindcentrum neemt een duidelijke plaats in binnen de wijk de Kruiskamp. We zijn een middelgroot kindcentrum met ongeveer 350 kinderen. We maken deel uit van de Brede Bossche School Kruiskamp locatie Jan Olieslagersstraat. Medewerkers, ouders en kinderen trekken samen op, om gezamenlijk een fijne, kwalitatief zeer goede omgeving te vormen.

De organisatie van Kindcentrum Westerbreedte

In ons kindcentrum zijn de groepen verdeeld in twee units. 

 • Unit 1: Flexibel kinderdagverblijf, peuterarrangementen, groepen 1-2,3 en 4, BSO 
 • Unit 2: groepen 5, 6, 7 en 8, BSO 

Iedere unit bestaat uit de groepsprofessionals en pedagogische medewerkers van de betreffende groepen, een unitleider en een Interne Begeleider. De algehele leiding ligt bij de directie. De directeur is het aanspreekpunt voor ouders als het gaat om het beleid van de school. Het kindcentrum heeft ook onderwijsondersteunend personeel. Er is een conciërge, een administratief medewerkers, een leraarondersteuner en onderwijsassistenten. Daarnaast werken we nauw samen met onze collega’s van beheer van de Brede Bossche School de Kruiskamp. 

Kindcentrum Westerbreedte is voor het realiseren van buitenschoolse opvang een samenwerking aangegaan met Kanteel. De buitenschoolse opvang wordt geboden tussen 7.30 uur en 8.30 uur en vanaf 14.00 tot 18.30 uur. Ook in de vakanties is er buitenschoolse opvang. Meer informatie vindt u onder het het kopje kinderopvang.

Ons onderwijs

Kindcentrum Westerbreedte is een school waarbij de focus ligt op de basisvaardigheden taal, rekenen en lezen, maar waarbij ook gericht gewerkt wordt aan de 21st century skills. De leerstof en de bijbehorende doelen worden door de professional met behulp van de lesmethode geregisseerd. Er is verschil tussen leerlingen in begeleidingsbehoefte en daarnaast verwerken leerlingen de leerstof niet allemaal in hetzelfde tempo en niet allemaal op dezelfde manier. We houden rekening met deze verschillen. Dat betekent dat we binnen de jaargroepen groepsdoorbrekend werken en daarnaast kan er gekozen worden om bepaalde vakgebieden groepsoverstijgend uit te voeren.

Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van leerlingen worden de basisvaardigheden aangeboden via het directe instructiemodel (DIM). In dit model is rekening gehouden met de verschillen in instructie- en verwerkingsbehoefte van de leerlingen. In de praktijk betekent dit dat kinderen die minder instructie- en verwerkingsbehoefte hebben, zelfstandig aan het werk zijn als de professional instructie geeft. Voor leerlingen met meer instructie- en verwerkingsbehoeften, wordt meer instructie- en leertijd gepland middels unitprofessionals. 

Niveaugroepen

Kinderen worden ingedeeld in niveaugroepen. Deze niveaugroepen kunnen verschillend per vakgebied zijn en zijn flexibel. Dat betekent dat de samenstellingen regelmatig geëvalueerd worden aan de hand van toetsgegevens en observaties van de professional. Een meer gedetailleerde beschrijving van bovenstaande werkwijze is opgenomen in het Schoolondersteuningsplan (SOP).

Vakken

In onze dagstructuur proberen wij steeds meer de ononderbroken ontwikkeling van kinderen te volgen. Dit betekent dat wij de vakken in een betekenisvolle context willen aanbieden. We maken hierbij gebruik van methodes, maar deze worden steeds meer als leidraad gebruikt. De instructies staan steeds meer centraal en passen bij de behoeftes van de kinderen.

 • Vanaf groep 3 werken we met de methode Veilig Leren Lezen.
 • We werken met de methode Staalvoor taal en spelling.
 • Voor technisch lezen maken we gebruik van de methode Estafette.
 • Bij begrijpend lezen maken we gebruik van Nieuwsbegrip en de teksten van Jeelo.
 • Voor het rekenonderwijs wordt gebruik gemaakt van De wereld in Getallen.
 • Voor het technisch schrijven maken we gebruik van Pennenstreken, een methode waarbij blokletters aangeboden worden.
 • Wereldoriëntatie zit in Jeelo. Binnen elk project wordt gewerkt aan de ontwikkeling van kinderen op het gebied van Wereldoriëntatie.   
 • Cultuureducatie en kunstzinnige oriëntatie komen ook aan bod binnen Jeelo. We werken hierbij onder andere met het project de culturele ladekast van bureau Babel.
 • Voor verkeerseducatie werken we met een activiteitenplan dat bekroond is met het Brabants Verkeerslabel. Door het werken met Jeelo komt verkeer regelmatig terug in de klassen. Met het project ‘Veilig in het verkeer’, van Jeelo zijn wij vijf weken intensief bezig met verkeer.

Stichting Signum

Kindcentrum Westerbreedte maakt onderdeel uit van Stichting Signum 's-Hertogenbosch. Signum is een stichting voor primair onderwijs op christelijke grondslag. Op 25 basisscholen/ kindcentra in ’sHertogenbosch en 1 school in Zaltbommel wordt lesgegeven aan ruim 6600 leerlingen. Dagelijks zijn daarvoor circa 725 personeelsleden actief. Het College van Bestuur bestaat uit Jan Heijmans (voorzitter) en Arlène Denissen (lid).

Voor uitgebreide informatie: zie onze website: www.signumonderwijs.nl

Het bestuurskantoor van Signum is gevestigd op landgoed Coudewater te Rosmalen.