Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel en de ouders/verzorgers. De raad bespreekt regelmatig het algemene beleid van de school met de schoolleiding. Voor een aantal zaken heeft de raad adviesrecht; op een aantal punten instemmingsrecht. De vergaderingen zijn openbaar en elke ouder kan zich verkiesbaar stellen voor de raad. Zodra iemand aftreedt, wordt er een oproep gedaan voor nieuwe kandidaten. Als er meer kandidaten dan plaatsen zijn, vinden er verkiezingen plaats. 

Naast de medezeggenschapsraad is er ook bij een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De MR behartigt de belangen van de leerlingen, de ouders en de professionals van de school. Zij bevordert de openheid, de openbaarheid, het onderling overleg en de gelijke behandeling binnen de school.

Actuele agenda en notulen: