Samenwerking met ouders

Directie en team vinden een open contact met de ouders essentieel in het belang van een goede ontwikkeling van de kinderen.

We hebben hiervoor in samenspraak met Kanteel een ouderbetrokkenheidsplan gemaakt. Zodat er een duidelijke doorgaande lijn is binnen ons kindcentrum.

Een aantal voorbeelden zijn:

  • (start) gesprekken met de ouders over wederzijdse gedachten en opvattingen over opvoeding en onderwijs.
  • De manier waarop ouders op de hoogte worden gehouden van de vorderingen en ontwikkeling van hun kind.
  • De aandacht van medewerkers voor de thuissituatie van kinderen.
  • De informatie die de school de ouders verstrekt over belangrijke schoolse zaken.
  • De gemakkelijke toegang die ouders hebben tot directie en de teamleden om zorgen en problemen kenbaar te maken.
  • De ondersteuning van ouders bij bepaalde activiteiten en gebeurtenissen.
  • Het samen uitvoeren van vieringen.
  • Deelname van ouders en professionals in de medezeggenschapsraad (MR)

Incidenteel overleg tussen ouder en professional

Als de school begonnen is, heeft de professional alle aandacht voor de kinderen. Wilt u een professional persoonlijk spreken, dan kan dat na schooltijd. Wij werken met het 5-dagen-gelijk rooster. Dit betekent dat alle schooldagen om 14.00 uur eindigen. U kunt de professional ook telefonisch, via de SocialSchools app of per e-mail benaderen. Alle emailadressen van professionals zijn te vinden op de team pagina van onze website.

Hulpouders

Alle ouders kunnen hulpouder zijn. Afhankelijk van behoefte en noodzaak worden ouders gevraagd om hulp te geven. Op dit moment zijn ouders (m.u.v. deze corona periode) vooral actief betrokken bij o.a. assisteren bij excursies, hoofdluiscontrole en in de schoolbibliotheek.

De Medezeggenschapsraad

Een medezeggenschapsraad (MR) is voor elke basisschool verplicht. De medezeggenschapsraad bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel en de ouders. De raad bespreekt regelmatig het algemene beleid van de school met de schoolleiding. Voor een aantal zaken heeft de raad adviesrecht; op een aantal punten instemmingsrecht. De vergaderingen zijn openbaar. Elke ouder kan zich verkiesbaar stellen voor de raad. Zodra iemand aftreedt, wordt er een oproep gedaan voor nieuwe kandidaten. Als er meer kandidaten dan plaatsen zijn, vinden er verkiezingen plaats. Actuele zaken vindt u onder het kopje ouders-Medenzeggenschapsraad.

Naast de medezeggenschapsraad per school is er ook bij een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). 21 De MR behartigt de belangen van de leerlingen, de ouders en de professionals van de school. Zij bevordert de openheid, de openbaarheid, het onderling overleg en de gelijke behandeling binnen de school.

In schooljaar 2021-2022 nemen de volgende personen zitting:

  • Oudergeleding: Loes van Kroonenborg, Samira Souicat, en Melanie Smulders
  • Personeelsgeleding: Cynthia van Eekelen, Eefke Hendriks en Nina Verbeek

Ouderbijdrage

De bijdrage die de oudercommissie vraagt ter bekostiging van haar activiteiten is vrijwillig. Aangezien alle activiteiten in het belang van de kinderen zijn, vragen wij u vriendelijk deze bijdrage te betalen. Denk hierbij aan de verschillende vieringen, maar ook de schoolapp, sportdagen en materialen voor de luizencontrole. De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en gecontroleerd door de medezeggenschapsraad. U krijgt schriftelijk een verzoek om de bijdrage te betalen. Voor komend schooljaar is deze bijdrage vastgesteld op 20 euro per kind. Wanneer uw kind instroomt in de periode januari tot en met april, betaalt u 10 euro.

Daarnaast betalen ouders apart voor een excursie, uitstapje, schoolreisje of het schoolkamp voor groep 8. De kosten daarvan wisselen per keer.

Wanneer u dit bedrag niet kunt betalen, dan kunt u een beroep doen op stichting Leergeld. Telefoonnummer 073-6149472 of info@leergelddenbosch.nl

Verzekeringen

De school heeft via het bestuur een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een aansprakelijkheidsverzekering, een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en een schoolongevallenverzekering. De aansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor schaden die niet elders verzekerd zijn. De schoolongevallenverzekering is voor leerlingen uitsluitend van kracht gedurende de schooluren en evenementen in schoolverband, alsmede tijdens het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor sieraden en andere waardevolle spullen zoals mobiele telefoons die op school kwijtraken of beschadigd raken. Het meebrengen van waardevolle spullen gebeurt op eigen risico. Wij adviseren dan ook geen sieraden aan te doen die uit moeten tijdens een gymles.